Allmänna Villkor

Tillverkare/försäljare

Itendi AB (556810-9341) Tel. 0500-600036 Bolum Munkgården 2 521 98 Broddetorp E-post. info@tidrapport.nu

1. Avtalstid

Avtalstiden är löpande, ingen bindningstid. Första prova-på månaden är gratis.

2. Betalning

Betalning görs kvartalsvis i förskott mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Betalning sker via bankgiro/plusgiro. Om betalning uteblir trots påminnelse äger Itendi AB rätten att stänga ner kundens konto och avsluta alla tjänster som kunden erhåller. Påminnelserna skickas ut per e-post till kundens kontaktadress. Det är kundens skyldighet att Itendi AB erhåller en korrekt och fungerande e-postadress till kund. Återbetalning av erlagda avgifter görs endast i de fall då uppsägningen grundas på förändringar av funktioner och begränsningar som påverkar kund negativt. Ändringar och speciallösningar utöver det vanliga kontot ingår ej i priset och debiteras per timma (750 kr).

3. Uppsägning

Itendi AB äger rätten att säga upp avtalet om kund har brutit mot någon av punkterna i detta avtal.

4. Tillverkarens ansvar

Itendi AB utövar ingen kontroll över information eller material som finns på kundens konto. Itendi AB är ej ansvarigt eller skadeståndsskyldigt för direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, ofullkomligheter, avbrott, uteblivna leveranser i form av data, bristande tillgänglighet eller liknande omständigheter eller händelser. Itendi AB är heller ej skadeståndsskyldigt om någon gör intrång på Itendi AB:s datorresurser och skaffar sig tillgång till, förstör eller förvanskar information. Itendi AB skall i bästa mån se till att all hårdvara, mjukvara och nätverk fungerar så att de tjänster som kund erhåller fungerar tillfredsställande. Backup av kundens konto görs regelbundet.

5. Integritetspolicy

Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter mot förluster och att skydda mot obehöriga personers tillgång. Itendi AB skall så långt det är möjligt i sin roll som personuppgiftsbiträde värna om er rätt att: få tillgång till personuppgifter. få personuppgifter rättade eller raderade. få tillgången till personuppgifterna begränsad. få personuppgifterna överförda till annan (dataportabilitet). göra invändning mot behandling av personuppgifter. vi anmäler en personuppgiftsincident till tillsynsmyndigheten,

6. Kundens ansvar

Kunden förbinder sig att följa svensk lagstiftning. Kunden förbinder sig att inte göra obehörigt intrång i de datorresurser som är kopplade till Internet i dess helhet och heller ej hos Itendi AB. Kunden ansvarar själv för att sätta tillräckligt starka lösenord för att inte få intrång i sitt företag.

7. Tidrapporteringsdata

Kunden äger informationen i sin databas. En backup från databas kan erhållas av Itendi AB vid förfrågan.

8. Force majeure

Itendi AB skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörelsen av avtalet hindras eller försvåras av någon omständighet – såsom t.ex. krig, myndighetsingripande, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna tillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från underleverantörer – som Itendi AB skäligen inte kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder Itendi AB inte heller kunnat undvika eller övervinna.

9. Support

Kunder hos Itendi AB erhåller support genom att kontakta supporten via e-post,  support@tidrapport.nu eller via tel. 0500-600036. Kund skall alltid först försökt lösa sina problem själv innan support kontaktas. Support garanteras alltid till kund i de fall där Itendi AB kan tänkas vara ansvarig för fel i teknik eller installation. Givetvis hjälper Itendi AB även till i andra ärenden i den mån det går.

10. Referens

Itendi AB får använda företaget som referens på /referenser

11. Företagsexpansion

Om företaget växer i antal anställda efter att detta avtal skrivits kan priserna komma att justeras utefter nedanstående prislista.

Företag med Tidrapportering

Antal användarePaketPris exkl moms per månad
1-5S500kr
6-15M800kr
16-25L1000kr
fler än 26L+1000kr + (antal användare > 25)x20kr
PlaneringP99kr
PersonalliggarePL129kr

Företag med enbart Personalliggare

 Antal PL användarePaketPris exkl moms per månad
 0-100 S PL 300kr
 101-150 M PL 400kr
 151-200 L PL 500kr
 fler än 200 L+ PL 500kr + ((antal användare > 200)/)x3kr
 Startavgift – En månadsavgift