Nyheter

Tidrapport.nu - i ständig utveckling sedan 2006

Personalliggare Bygg på gång

Personalliggare i tidrapport Som ni säkert redan känner till träder en ny lag i kraft den 1 januari 2016 som kräver att alla

byggprojekt mot juridisk person överstigande fyra prisbasbelopp (ca 180 000 kr) skall föra elektronisk personalliggare. Tidrapport kommer att släppa uppdateringar av webb och appar under november månad som kommer att lösa detta.

Vår tanke är att varje rapportör skall stämpla in på morgonen och ut på eftermiddagen i dessa personalliggarprojekt. Arbetsledaren kommer via webben ha tillgång till en administratörssida där han/hon ser vilka som är instämplade och kan hålla ordning på detta. Ni kommer också att kunna lägga in underentreprenörer så att de kan stämpla in i era personalliggarprojekt.

Personalliggaren kommer sedan att kunna exporteras i det format som Skatteverket bestämt.

Personalliggaren kommer att vara gratis för befintliga kunder. Vi återkommer då den nya versionen är på plats.

  Exempel från app

Exempel från app

Mvh Tidrapport Supporten

Tidrapports servrar uppgraderade

Uppgraderingen har gått bra tidrapport huserar numera i Sverige, Tyskland, Holland och England allt för att ha så hög tillgänglighet som möjligt. Nu fortsätter vi att utveckla personalliggare och materialrapportering! Mvh Tidrapport Supporten    

Uppgradering av servrar Fredag 16/10 20:00 – Lördag 17/10 19:00

Tidrapport växer och vi måste uppgradera våra servrar. Tyvärr blir vi tvungna att hålla stängt webben nu på fredag kväll till lördag kväll. Tidrapport kommer att bli ännu snabbare och stabilare efter denna uppgradering. Planerat service fönster Fredag 16/10 20:00 - Lördag 17/10 19:00. Hoppas att detta inte krånglar till det för er ! Mvh Tidrapport Supporten    

Tidrapport.nu hanterar Personalliggare Bygg

Arbetet med att hantera personalliggare har påbörjats.

Vi har fått en hel del frågor om Personalliggare det senaste. Tidrapport kommer att uppfylla kraven som Skatteverket ställer på byggherren om personalliggare från och med 1 januari 2016. Vi kommer inte att använda oss utav ID06 korten utan kommer att hantera detta i appen/webben. Konceptet bygger på en stämpelklocka där man väljer projekt och stämplar in  vid ankomst och stämplar ut vid hemgång, uppgifterna kommer att användas både till personalliggaren samt som underlag för tidrapport. Vi kommer även att ta fram en ny användartyp för underentreprenörer som kommer att få möjlighet att stämpla in i tidrapport för att få en heltäckande personalliggare för alla verksamma på arbetsplatsen. Tidrapport.nu kommer att kunna leverera de olika export filer som skatteverket vill ha det viktiga är att alla kommer ihåg att stämpla in och ut. Mvh Tidrapport supporten

Citat skatteverket nedan

Elektroniska personalliggare införs i hela byggbranschen fr.o.m. 1 januari 2016. Lagen innebär bl.a. att byggherren ska anmäla till Skatteverket när och var byggverksamhet påbörjas samt tillhandahålla utrustning (t.ex. läsare eller mobiltelefon med en applikation som stödjer dokumentation av identifikationsuppgifter) så att en elektronisk personalliggare kan föras. Personalliggaren ska föras av entreprenören och innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter om entreprenören och de personer som är verksamma på arbetsplatsen. Däremot behöver inte personer som under kortare tid lastar och lossar material, varor eller hjälpmedel registreras. Lagen gäller inte om den sammanlagda byggkostnaden för byggarbetsplatsen antas uppgå till mindre än fyra basbelopp eller om byggherren är konsument. Ansvaret att anmäla byggverksamhet och tillhandahålla personalliggare kan skriftligen överlåtas till den näringsidkare som fått i uppdrag att självständigt svara för arbetets utförande, t.ex. generalentreprenör. Vid delad entreprenad kvarstår dock ansvaret hos byggherren och ansvaret kan heller inte överlåtas till en underentreprenör. Om anmälan inte skett till Skatteverket är kontrollavgiften 25.000 kr.

Oannonserade besök

Skatteverket ska ha möjlighet att kontrollera personalliggaren genom oannonserade besök på byggarbetsplatsen. Om man inte tillhandahåller utrustning så att personalliggare kan föras, inte tillhandahåller liggaren för Skatteverket på byggarbetsplatsen eller inte dokumenterar identifikationsuppgifter i liggaren; är kontrollavgiften 10.000 kr vid varje kontrolltillfälle samt 2.000 kr för varje person som vid kontrollen är verksam och inte dokumenterad i liggaren. Lagen gäller för alla nya projekt som påbörjas efter 1 januari 2016 eller för gamla projekt som påbörjats före ikraftträdandet men som kommer att avslutas efter den 30 juni 2016. För sistnämnda typer av projekt inträder skyldigheterna tidigast från 1 januari 2016.

Ny webbplats och logotyp!

Ny modernare stil på vår hemsida, vi har slagit ihop tidrapportbloggen.se med tidrapport.nu så att man bara behöver leta på ett ställe.

Hoppas att ni gillar det nya utseendet !

tid_logo

Ny version av tidrapport.nu (2.60)

  • Uppdatering av kalenderns kring bibliotek för att framtidssäkra för kommande uppdateringar till webbläsare.
  • Helgdagar visas i kalendern igen.
  • En början till att göra fakturaunderlag, Ny flik under Mitt Företag->Inställningar -> Fakturering. Bygger på att man anger ett pris exklusive moms per rapportör/timme. Kommer att utvecklas vidare.
  • Buggfixar

Ny version av webben

Version 2.55
  • Bättre stöd för attestering i flera led.
  • Möjlighet att få fakturan via posten mot en avgift på 50kr per faktura.
  • Diverse buggfixar.
Tidrapport uppdateras kontinuerligt baserat på kunders önskemål en del är specifika för just den kunden men allt som kan anses vara användbart för andra återfinns som inställningar under Mitt Företag -> Inställningar.

Ny version av appen 1.2.1

Appen har uppgraderats med nya kringbibliotek för att få den snabbare och säkrare i både IOS och Android. Denna version släpps till både IOS och Android. Nu skall vi börja med att ge möjlighet att ändra Rapport/Utlägg/traktamente i appen.

Ny version av webben (v. 2.42)

Ny version av tidrapport.nu släppt. Nyheter - Summering av traktamenten i samtliga utdrag - Nya inställningar för traktamenten kan välja bort att visa avresetid samt ankomsttid. - Möjlighet att tillåta rapportör att skapa projekt via appen. - Tightare integrering mellan webben och appen. - Möjlighet att ställa in dokument marginaler i alla pdf exporter.
marginalertraktamentenskapaprojekt

Nya versioner av apparna släppta till IOS och Android

Vi håller ständigt på att anpassa tidrapport baserat på kundönskemål. Version 1.1.4 av appen har släppts på IOS och Android. - Ny design - Innehåller buggfixar för synkronisering emellan tidrapport.nu och appen. - Prestanda förbättringar. - Möjlighet att skapa nya projekt ifrån appen. Finns på Google Play samt Appstore från och med idag.