Tidrapport.nu hanterar Personalliggare Bygg

Arbetet med att hantera personalliggare har påbörjats.

Vi har fått en hel del frågor om Personalliggare det senaste. Tidrapport kommer att uppfylla kraven som Skatteverket ställer på byggherren om personalliggare från och med 1 januari 2016.

Vi kommer inte att använda oss utav ID06 korten utan kommer att hantera detta i appen/webben. Konceptet bygger på en stämpelklocka där man väljer projekt och stämplar in  vid ankomst och stämplar ut vid hemgång, uppgifterna kommer att användas både till personalliggaren samt som underlag för tidrapport. Vi kommer även att ta fram en ny användartyp för underentreprenörer som kommer att få möjlighet att stämpla in i tidrapport för att få en heltäckande personalliggare för alla verksamma på arbetsplatsen.

Tidrapport.nu kommer att kunna leverera de olika export filer som skatteverket vill ha det viktiga är att alla kommer ihåg att stämpla in och ut.

Mvh

Tidrapport supporten

Citat skatteverket nedan

Elektroniska personalliggare införs i hela byggbranschen fr.o.m. 1 januari 2016. Lagen innebär bl.a. att byggherren ska anmäla till Skatteverket när och var byggverksamhet påbörjas samt tillhandahålla utrustning (t.ex. läsare eller mobiltelefon med en applikation som stödjer dokumentation av identifikationsuppgifter) så att en elektronisk personalliggare kan föras.

Personalliggaren ska föras av entreprenören och innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter om entreprenören och de personer som är verksamma på arbetsplatsen. Däremot behöver inte personer som under kortare tid lastar och lossar material, varor eller hjälpmedel registreras.

Lagen gäller inte om den sammanlagda byggkostnaden för byggarbetsplatsen antas uppgå till mindre än fyra basbelopp eller om byggherren är konsument.

Ansvaret att anmäla byggverksamhet och tillhandahålla personalliggare kan skriftligen överlåtas till den näringsidkare som fått i uppdrag att självständigt svara för arbetets utförande, t.ex. generalentreprenör. Vid delad entreprenad kvarstår dock ansvaret hos byggherren och ansvaret kan heller inte överlåtas till en underentreprenör. Om anmälan inte skett till Skatteverket är kontrollavgiften 25.000 kr.

Oannonserade besök

Skatteverket ska ha möjlighet att kontrollera personalliggaren genom oannonserade besök på byggarbetsplatsen. Om man inte tillhandahåller utrustning så att personalliggare kan föras, inte tillhandahåller liggaren för Skatteverket på byggarbetsplatsen eller inte dokumenterar identifikationsuppgifter i liggaren; är kontrollavgiften 10.000 kr vid varje kontrolltillfälle samt 2.000 kr för varje person som vid kontrollen är verksam och inte dokumenterad i liggaren.

Lagen gäller för alla nya projekt som påbörjas efter 1 januari 2016 eller för gamla projekt som påbörjats före ikraftträdandet men som kommer att avslutas efter den 30 juni 2016. För sistnämnda typer av projekt inträder skyldigheterna tidigast från 1 januari 2016.

Om oss - Tidrapport.nu

Tidrapport.nu är ett system för tidrapportering. Fokus ligger på enkelhet både för de som rapporterar och de som administrerar. 

Vi har även en personalliggare som följer specifikationerna från Skatteverket.

Testa systemet gratis i 30 dagar

Vi är så säkra på vårt system att vi har en 30-dagars prova-på-period. Kontakta oss idag för att testa gratis eller gå in och känn på systemet i vårt demo.

Fler nyheter

Se alla nyheter